بگو ظلمت ستیزابگو ظلمت ستیزان را که عمر شب به سر آمد ، جهان را از ظهور منتظر آثار پیدا شد!

 


آخرین اخبار مهم مربوط به ظهور را در قمست شمارش معکوس بخوانید!

منتظر باشیم که در آینده نزدیک اخبار شگفت انگیز و شادی بخش بسیاری خواهیم شنید!

منتظر نظرات گرم شما هستیم