مقدمات بسیار بسیار آماده تر هستند.
بنده در چند تا مصداق ذره ای شک ندارم : سید خراسانی(حضرت ایت الله خامنه ای) ، سفیانی(بعدا گفته خواهد شد) ، شعیب(احمدی نژاد) ، ملک عبدالله حجاز و یمانی (البته یمانی 90 درصد)