شرایط و جنایات اخیر در سوریه و منطقه خیلی به شرایط خروج سفیانی و جنایاتش در شامات جور در میآید ؛

در حوادث اخیر بیرحمی های شدیدی در حال روی دادن است ؛ ما در روایات بیرحمی های سفیانی را هم داریم

در روایات آمده که سفیانی چند کشور را مورد حمله قرار میدهد ، و احتمال دارد به اسرائیل نیز حمله کنند ...

 

 

 


استاد پناهیان: شرایط منطقه خیلی با شرایط خروج سفیانی جور در می آید + صوت

 

در آخرالزمان فتنه ای شدیدی روی میدهد


شرایط و جنایات اخیر در سوریه و منطقه خیلی به شرایط خروج سفیانی و جنایاتش در شامات جور در میآید ؛

در حوادث اخیر بیرحمی های شدیدی در حال روی دادن است ؛ ما در روایات بیرحمی های سفیانی را هم داریم

در روایات آمده که سفیانی چند کشور را مورد حمله قرار میدهد ، و احتمال دارد به اسرائیل نیز حمله کنند ...

تاریخ سخنرانی: 91/9/16

به نوعی پاسخ انتقاد جعفریان در باره بشارت های استاد نزد رهبر معظم در تاریخ 91/9/4 نیز ممکن است باشد ؛ چون چند شب بعد از آن انتقاد این سخنان را مطرح کرده اند ...


اللهم عجل لولیک الفرج

 


دانلود صوت: (8دقیقه)

 

منبع